R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Operatorin e Sistemit te Transmetimit (OST) per "'Mirembajtja e pajisjeve ABB_PLS/SDH/MPLS-TP ne Nivel 2/3 per periudhen 2021-2024"