R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Operatorin e Sistemit te Transmetimit (OST) per "Ndertimi i linjes se re 110 kV, me nje qark, Lushnje - Fier"