R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Posta Shqiptare sh.a. per "Blerje-testim i sistemeve të informacionit per dobesite e mundshme ne aksesimin nga persona apo sisteme te pautorizuara"