R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit  per "Mirembajtje 3-vjecare per sistemin AFIS"