R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit  per "Loti VII -cmontim, transport, montim dhe kalibrim i pajisjeve, te 6 posteve te punes te sistemit AFIS/APIS, ne Ish-Godinen e Policise Ushtarake"