R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Komisionin Qendror te Zgjedhjeve per "Sherbim per ngritjen e sistemit per regjistrimin, transmetimin online te procesit te regjistrimit te votave"