R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me ICMPD (Qendra Nderkombetare per Zhvillimin e Politikave te Migracionit) per "Furnizimi me sistemin e survejimit me radar bregdetar- Lot 1 Shtylla Radari"