R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a per "Instalimi/zgjerimi I sistemit te alarmit ne digat e kaskades se lumit Drin, faza II"