R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Korporata Elektroenergjitike Shqiptare sh.a per "Blerje paisje elektrike, elektronike dhe pjese mekanike matese e kontrolluese per njesine e prodhimit HEC Koman"