R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Autoritetin Rrugor Shqiptar per "Furnizimi dhe Instalimi i Sistemit te Menaxhimit te Aseteve Rrugore (RAMS) ne Shqiperi"