R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Albcontrol per "Shpenzime mirembajtje dhe blerje pjese nderrimi per sistemin VCR RICHOCHET (JOTRON)"