R&T sh.p.k. ka nenshkruar nje kontrate me Bashkine e Tiranes per "Ndertimi i godines TIP ne RSU 1( Nr. 19)"